Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với tôm thẻ chân trắng bố mẹ Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với tôm thẻ chân trắng bố mẹ 20/07/2017 19/09/2017 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - tôm bố mẹ - tôm thẻ chân trắng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - tôm bố mẹ - tôm thẻ chân trắng 20/07/2017 19/09/2017 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo Định mức kinh tế-kỹ thuật cho khảo nghiệm, kiểm định thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản Định mức kinh tế-kỹ thuật cho khảo nghiệm, kiểm định thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản 26/06/2017 25/08/2017 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật cho khảo nghiệm, thử nghiệm sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản Định mức kinh tế - kỹ thuật cho khảo nghiệm, thử nghiệm sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản 26/06/2017 25/08/2017 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo Quy định Về định mức kinh tế - kỹ thuật trong khảo nghiệm, kiểm định giống thủy sản Dự thảo Quy định Về định mức kinh tế - kỹ thuật trong khảo nghiệm, kiểm định giống thủy sản 26/06/2017 25/08/2017 Dự thảo đang lấy ý kiến
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
Dự thảo Tờ trình V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 18/05/2017 31/05/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 18/05/2017 31/05/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
116 /KHCN&HTQT 16/03/2017 15/05/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 13/03/2017 12/05/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 27/02/2017 26/04/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 4 Luật Thủy sản (Sửa đổi) 22/02/2017 22/04/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế 03/02/2017 02/04/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án Khai thác Viễn dương 02/02/2017 01/04/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án Khai thác Viễn dương 02/02/2017 01/04/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 3 Luật Thủy sản (Sửa đổi) 24/01/2017 23/03/2017 Bản nháp
Dự thảo 2 Luật Thủy sản (Sửa đổi) 09/01/2017 08/03/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Luật Thủy sản (Sửa đổi) 28/12/2016 27/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án Hệ thống thông tin Nghề cá 24/12/2016 23/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn giống cá rô phi 22/12/2016 21/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo QCVN cá chép - Lần 2 22/12/2016 21/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngành Thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới 05/12/2016 03/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 02/12/2016 01/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo QCVN - Cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh và bảo vệ môi trường 01/12/2016 31/01/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính Nhóm 1 30/11/2016 28/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 04/11/2016 03/01/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/4