Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
988/QĐ-BNN-TCTS Về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác 26/03/2019 30/09/2020 Còn hiệu lực
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
Dự thảo Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển 10/10/2019 15/10/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 22/08/2019 24/08/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Giống động vật thân mềm - Yêu cầu kỹ thuật 13/08/2019 12/10/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Giống cá nước mặn, lợ - Yêu cầu kỹ thuật 13/08/2019 12/10/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy trình "Xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên vượt qua ranh giới cho phép trên biển" 30/07/2019 10/08/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá từ Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá tại Tổng cục Thủy sản 21/06/2019 26/06/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - hỗn hợp khoáng (primix khoáng), hỗn hợp vitamin - Yêu cầu kỹ thuật 09/05/2019 08/07/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật 09/05/2019 08/07/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo xin ý kiến về “Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống giám sát tàu cá” 26/04/2019 04/05/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Chương trình phát triển nuôi tôm bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long 01/03/2019 30/04/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật vận hành, duy tu, bảo dưỡng tàu cá vỏ thép 31/01/2019 31/03/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo thuyết minh Đề án "Cấm, hạn chế hoạt động khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng biển Việt Nam" 18/12/2018 18/02/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN 2018 Thiết bị khai thác thủy sản: Lưới kéo đôi tầng đáy - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp, kỹ thuật khai thác 01/12/2018 31/01/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN 2018 Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới rê đơn- Thông số kích thước cơ bản 01/12/2018 31/01/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN 2018 Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Lấy mẫu 26/10/2018 25/12/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo các định mức kinh tế kỹ thuật trong nuôi trồng thuỷ sản 08/10/2018 15/11/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản, thống kê sản lượng thủy sản qua cảng và nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác 07/08/2018 06/10/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 03/08/2018 03/10/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 11/07/2018 10/10/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 11/07/2018 10/10/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/7