Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm Việt Nam đến năm 2030 Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm Việt Nam đến năm 2030, Giấy mời Hội thảo góp ý Dự thảo Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm Việt Nam đến năm 2030 15/11/2017 31/12/2017 Dự thảo đang lấy ý kiến
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
Dự thảo 6 Luật Thủy sản (sửa đổi) 19/09/2017 27/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Báo cáo Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) 19/09/2017 27/09/2017 Bản nháp
Dự thảo Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU) đến năm 2025 05/09/2017 20/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Tờ trình V/v phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo qui định (IUU fishing) đến năm 2025 05/09/2017 20/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 2 Kế hoạch hành động quốc gia ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (Khai thác IUU) đến năm 2025 05/09/2017 20/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quyết định Về việc phê duyệt đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia "Tôm nước lợ (Gồm tôm sú và tôm thẻ chân trắng)" 28/08/2017 27/10/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 6 Luật Thủy sản (sửa đổi) 09/08/2017 08/10/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quyết định Phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật cho sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc giống thuỷ sản 01/08/2017 30/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật 31/07/2017 30/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - chế phẩm sinh học xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật 31/07/2017 30/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 và Thông tư số: 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 31/07/2017 30/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với tôm thẻ chân trắng bố mẹ 20/07/2017 19/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - tôm bố mẹ - tôm thẻ chân trắng 20/07/2017 19/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Định mức kinh tế-kỹ thuật cho khảo nghiệm, kiểm định thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản 26/06/2017 25/08/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật cho khảo nghiệm, thử nghiệm sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản 26/06/2017 25/08/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy định Về định mức kinh tế - kỹ thuật trong khảo nghiệm, kiểm định giống thủy sản 26/06/2017 25/08/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Tờ trình V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 18/05/2017 31/05/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 18/05/2017 31/05/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
116 /KHCN&HTQT 16/03/2017 15/05/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 13/03/2017 12/05/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/5