Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
10/2020/QĐ-TTg 18/03/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
393/QĐ-TTg 18/03/2020 Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
357/QĐ-TTg 10/03/2020 Kế hoạch triển khai Kết luận 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
01/2020/QĐ-TTg 03/01/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
34/2019/QĐ-TTg 18/12/2019 Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ Còn hiệu lực
1746/QĐ-TTg 04/12/2019 Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1606/QĐ-TTg 13/11/2019 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1320/QĐ-TTg 08/10/2019 Phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
26/2019/QĐ-TTg 15/08/2019 Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
978/QĐ-TTg 05/08/2019 Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướnga Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
891/QĐ-TTg 17/07/2019 Phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
824/QĐ-TTg 04/07/2019 Phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
22/2019/QĐ-TTg 26/06/2019 Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp Còn hiệu lực
734/QĐ-TTg 14/06/2019 Chỉ định cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
417/QĐ-TTg 13/04/2019 Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
50/2018/QĐ-TTg 13/12/2018 Quy định về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
43/2018/QĐ-TTg 01/11/2018 Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam Còn hiệu lực
1051/QĐ-TTg 21/08/2018 Xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kiên Giang Còn hiệu lực
1047/QĐ-TTg 17/08/2018 Phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước Còn hiệu lực
869/QĐ-TTg 16/07/2018 Thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu Còn hiệu lực
Trang 1/8