Tuyển Tư vấn trong nước phân tích, đánh giá, tổng hợp các kết quả điều tra đa dạng sinh học các hệ sinh thái biển Việt Nam14-09-2015

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DỰ ÁN ĐIỀU TRA TỔNG THỂ ĐA DẠNG SINH HỌC, NGUỒN LỢI THỦY HẢI SẢN VÀ QUY HOẠCH CÁC KHU BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM

1