Công văn ngày 06/08/2019 V/v áp dụng chế độ giảm kiểm tra chất lượng có thời hạn07-08-2019

Ban hành kèm theo công văn (từ 1729/TCTS-TTKN đến 1732/TCTS-TTKN)

40