Dự thảo Quyết định Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực03-07-2018

Dự thảo Quyết định Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( bản điện tử gửi vào địa chỉ email: phuongnm.tcts@mard.gov.vn )  ( Thông tin liên hệ: Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội , ĐT: 0243 724 5117,  0915 95 68 58 - ông Nguyễn Minh Phương )

Dự thảo 2 Thông tư Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản03-07-2018

Dự thảo 2 Thông tư Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( bản điện tử gửi vào địa chỉ email: phuongnm.tcts@mard.gov.vn ). ( Thông tin liên hệ: Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội , ĐT: 0243 724 5117,  0915 95 68 58 - ông Nguyễn Minh Phương )

Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản03-07-2018

Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( bản điện tử gửi vào địa chỉ email: phuongnm.tcts@mard.gov.vn ). ( Thông tin liên hệ: Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội , ĐT: 0243 724 5117,  0915 95 68 58 - ông Nguyễn Minh Phương )

Dự thảo Thông tư Quy định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản và nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác03-07-2018

Dự thảo Thông tư Quy định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản và nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác Ý kiến góp ý gửi về Tổng cục Thủy sản (qua Vụ Khai thác thủy sản) số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Bản điện tử gửi vào địa chỉ email:  khaithacthuysan@mard.gov.vn   trước ngày 30/7/2018 để tổng hợp. ( Thông tin liên hệ: Vụ Khai thác thủy sản - Tổng cục Thủy sản, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội , ĐT: 0243 7715312 ).

Dự thảo 2 Thông tư Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu Thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư03-07-2018

Dự thảo 2 Thông tư Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu Thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( bản điện tử gửi vào địa chỉ email: phuongnm.tcts@mard.gov.vn ). ( Thông tin liên hệ: Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội , ĐT: 0243 724 5117,  0915 95 68 58 - ông Nguyễn Minh Phương )

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản03-07-2018

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( bản điện tử gửi vào địa chỉ email: phuongnm.tcts@mard.gov.vn ). ( Thông tin liên hệ: Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội , ĐT: 0243 724 5117,  0915 95 68 58 - ông Nguyễn Minh Phương )

Dự thảo Thông tư Quy định về đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá, đăng kiểm, đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản03-07-2018

Dự thảo Thông tư Quy định về đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá, đăng kiểm, đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản Ý kiến góp ý gửi về Tổng cục Thủy sản (qua Vụ Khai thác thủy sản) số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Bản điện tử gửi vào địa chỉ email:  khaithacthuysan@mard.gov.vn   trước ngày 30/7/2018 để tổng hợp. ( Thông tin liên hệ: Vụ Khai thác thủy sản - Tổng cục Thủy sản, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội , ĐT: 0243 7715312 ).

Dự thảo Thông tư Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản03-07-2018

Dự thảo Thông tư Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản  Ý kiến góp ý gửi về Tổng cục Thủy sản (qua Vụ Khai thác thủy sản) số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Bản điện tử gửi vào địa chỉ email:  khaithacthuysan@mard.gov.vn   trước ngày 30/7/2018 để tổng hợp. ( Thông tin liên hệ: Vụ Khai thác thủy sản - Tổng cục Thủy sản, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội , ĐT: 0243 7715312 ).

Dự thảo Thông tư Quy định về đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam03-07-2018

Dự thảo Thông tư Quy định về đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( bản điện tử gửi vào địa chỉ email: phuongnm.tcts@mard.gov.vn ). ( Thông tin liên hệ: Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội , ĐT: 0243 724 5117,  0915 95 68 58 - ông Nguyễn Minh Phương )

Dự thảo 2 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản11-06-2018

Dự thảo 2 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( bản điện tử gửi vào địa chỉ email: phuongnm.tcts@mard.gov.vn ) trước ngày 25/6/2018 để tổng hợp. ( Thông tin liên hệ: Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội , ĐT: 0243 724 5117,  0915 95 68 58 - ông Nguyễn Minh Phương )

Dự thảo Tờ trình Ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thủy sản 201711-06-2018

Dự thảo Tờ trình Ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thủy sản 2017 Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( bản điện tử gửi vào địa chỉ email: phuongnm.tcts@mard.gov.vn ) trước ngày 25/6/2018 để tổng hợp. ( Thông tin liên hệ: Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội , ĐT: 0243 724 5117,  0915 95 68 58 - ông Nguyễn Minh Phương )

2