Thông báo Xét tuyển công chức của Tổng cục Thủy sản25-03-2016

Căn cứ Kế hoạch số 2312/KH-BNN-TCCB ngày 24/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo nhu cầu và kế hoạch xét tuyển công chức năm 2016 của Tổng cục Thủy sản, cụ thể như sau: 

2