Thông báo số: 7265/TB-BNN-VP ngày 04 tháng 9 năm 2015 Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công (09-09-2015)

Toàn văn

Ý kiến bạn đọc

Tin khác