BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương (Hạn 08 ngày, từ 08/01/2018 đến 15/01/2018)08-02-2018

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa - Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16 o 00’ – 16 o 30’N, kinh độ đông từ 114 o 00’E – 115 o 00’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15 o 00’ – 15 o 30’N, kinh độ đông từ 113 o 00’E – 113 o 30’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 14 o 30’ – 15 o 00’N, kinh độ đông từ 112 o 00’E – 113 o 00’E. - Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16 o 30’ – 17 o 00’N, kinh độ đông từ 114 o 00’E – 115 o 00’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16 o 00’ – 16 o 30’N, kinh độ đông từ 113 o 00’E – 114 o 00’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15 o 30’ – 16 o 00’N, kinh độ đông từ 114 o 00’E – 115 o 00’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15 o 00’ – 15 o 30’N, kinh độ đông từ 113 o 30’E – 115 o 00’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 14 o 30’ – 15 o 00’N, kinh độ đông từ 111 o 30’E – 112 o 00’E và từ 113 o 00’E – 113 o 30’E.             - Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16 o 30’ – 17 o 00’N, kinh độ đông từ 113 o 00’E – 114 o 00’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15 o 30’ – 16 o 00’N, kinh độ đông từ 113 o 00’E – 114 o 00’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 14 o 30’ – 15 o 00’N, kinh độ đông từ 113 o 30’E – 114 o 30’E. 2. Vùng biển giữa Biển Đông - Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao + Khu vực có vĩ độ bắc từ 13 o 00’ – 13 o 30’N, kinh độ đông từ 113 o 30’E – 114 o 00’E. - Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình + Khu vực có vĩ độ bắc từ 14 o 00’ – 14 o 30’N, kinh độ đông từ 111 o 30’E – 112 o 30’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 13 o 00’ – 13 o 30’N, kinh độ đông từ 114 o 00’E – 114 o 30’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12 o 30’ – 13 o 00’N, kinh độ đông từ 113 o 30’E – 114 o 30’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 09 o 30’ – 10 o 30’N, kinh độ đông từ 112 o 30’E – 113 o 30’E.             - Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp + Khu vực có vĩ độ bắc từ 14 o 00’ – 14 o 30’N, kinh độ đông từ 112 o 30’E – 114 o 30’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 13 o 00’ – 14 o 30’N, kinh độ đông từ 111 o 00’E – 112 o 00’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12 o 00’ – 13 o 30’N, kinh độ đông từ 112 o 30’E – 113 o 30’E và từ 114 o 30’E – 115 o 00’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12 o 00’ – 13 o 30’N, kinh độ đông từ 113 o 30’E – 114 o 30’E 3. Vùng biển quần đảo Trường Sa - Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao + Không có khu vực tập trung. - Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình + Khu vực có vĩ độ bắc từ 09 o 00’ – 09 o 30’N, kinh độ đông từ 111 o 00’E – 111 o 30’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 08 o 00’ – 08 o 30’N, kinh độ đông từ 110 o 30’E – 111 o 00’E. - Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp + Khu vực có vĩ độ bắc từ 09 o 00’ – 10 o 30’N, kinh độ đông từ 109 o 30’E – 111 o 00’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 09 o 00’ – 09 o 30’N, kinh độ đông từ 111 o 30’E – 113 o 30’E + Khu vực có vĩ độ bắc từ 07 o 30’ – 08 o 00’N, kinh độ đông từ 110 o 30’E – 111 o 00’E. + Khu vực có vĩ độ bắc từ 06 o 30’ – 07 o 30’N, kinh độ đông từ 109 o 30’E – 111 o 00’E.   + Khu vực có vĩ độ bắc từ 06 o 00’ – 07 o 00’N, kinh độ đông từ 112 o 30’E – 113 o 30’E.   Bản đồ đen trắng Bản đồ màu Ghi chú: Bản tin dự báo hạn 07 ngày tiếp theo (16 – 23/01/2018) sẽ phát hành vào 16/01/2018.

24