Tài liệu xin góp ý Luật Thủy sản sửa đổi (lần 4)22-02-2017

Luật thủy sản (sửa đổi - dự thảo 4) Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ sau: Ông Nguyễn Minh Phương,  Fax: 043.724.5120; ĐT: 043.7245117, 0915.956.858).E mail:  phuongnm.tcts@mard.gov.vn Vụ Pháp chế, Thánh tra - Tổng cục Thủy sản, Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Tài liệu xin góp ý Luật Thủy sản sửa đổi (lần 3)03-02-2017

Luật thủy sản (sửa đổi - dự thảo 3) Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ sau: Ông Nguyễn Minh Phương,  Fax: 043.724.5120; ĐT: 043.7245117, 0915.956.858).E mail:  phuongnm.tcts@mard.gov.vn Vụ Pháp chế, Thánh tra - Tổng cục Thủy sản, Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, 

1