Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp (15-03-2015)

Ngày 4/2/2015, Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp tại Quyết định số 445/QĐ-BNN-QLCL với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, trọng tâm là sản phẩm rau, thịt và thủy sản nuôi.
Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

Theo đó, một số mục tiêu cụ thể được đặt ra cho toàn ngành phấn đấu thực hiện trong năm 2015. Cụ thể : Tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau vượt ngưỡng giảm 10% so với năm 2014; Tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi giảm 10% so với năm 2014; và Tỷ lệ mẫu giám sát ô nhiễm vi sinh trong thịt gia súc, gia cầm vượt ngưỡng giảm 10% so với năm 2014.

Nhiệm vụ trong tâm trong năm 2015 được tập trung vào hoàn thiện và thực thị các cơ chế, chính sách, pháp luật và nâng cao năng lực của tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện. Rà soát, điều chỉnh phân công, phân cấp kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành về VSATTP nông lâm thủy sản giữa các đơn vị thuộc Bộ, giữa trung ương và địa phương. Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy định về giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản, tập trung rau, thịt gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi. Đồng thời đề xuất bổ sung cơ chế chính sách tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Các cơ quan quản lý các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực địa cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh áp dụng các quy phạm thực hành sản xuất tốt, trọng tâm là sử dụng đúng các thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau; thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản trong chăn nuôi, nuôi trồng; giết mổ, vận chuyển, bày bán thịt gia súc, gia cầm đảm bảo ATTP. Kịp thời xử lý sự cố an toàn thực phẩm, cung cấp thông tin kiểm chứng cho người tiêu dùng. Ngoài ra, công khai cơ sở loại C (không đạt điều kiện đảm bảo ATTP), cơ sở sản xuất sản phẩm không an toàn và quảng bá sản phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm an toàn.  Hướng dẫn triển khai chương trình liên kết chuỗi cung ứng rau, thịt, thủy sản an toàn cho thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

Về công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát, cần xây dựng, phát triển mô hình phối hợp giám sát thực thi pháp luật về vật tư nông nghiệp, tập trung phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công Thương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi lưu thông, mua bán hóa chất, kháng sinh cấm; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường ngoài danh mục.  Kiểm tra điều kiện ATTP các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, trọng tâm là việc sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và 51/2014/TT-BNNPTNT. Thanh tra xử lý vi phạm đối với cơ sở loại C, tái kiểm tra vẫn xếp loại C.

Các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương tăng cường kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y; vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Đồng thời, tổ chức giám sát sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, đánh giá, cảnh báo nguy cơ và truy xuất , xử lý các trường hợp vi phạm.

Nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, các đơn vị cần chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai nhiệm vụ theo phân công. Đầu tư, bổ sung trang thiết bị cho hoạt động kiểm tra, giám sát, đặc biệt trang thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường. TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cần triển khai cơ sở kiểm tra, kiểm nghiệm nhanh tại một số chợ đầu mối.

Quyết định cung nêu rõ, cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT được phân công chủ trì chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Định kỳ hàng tháng, cơ quan được phân công chủ trì phải báo cáo Bộ (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản) kết quả thực hiện trong đó nêu rõ những việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ.

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch hành động năm VSATTP tại địa phương, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt và tổ chức triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

Định kỳ, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức sơ kết và tổng kết để đánh giá kết quả triển khai kế hoạch hành động; thống nhất giải pháp, biện pháp khắc phục các khó khăn vướng mắc trong thực hiện làm cơ sở cho việc triển khai kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

                                                                                                                                    Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác