Thái Bình: Tăng cường chỉ đạo công tác chống khai thác IUU (03-09-2020)

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã gửi Công văn số 4231/UBND-KTNN đến các Sở (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân của hai huyện (Thái Thụy, Tiền Hải); Theo đó, chỉ đạo tăng cường công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thái Bình: Tăng cường chỉ đạo công tác chống khai thác IUU
Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1063/TTg-NN ngày 12/8/2020 về việc triển khai thực hiện Văn bản số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Tiền Hải tăng cường công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

Cụ thể là, tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của Văn bản số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư và Văn bản số 2257-CV/TU ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Bảo đảm nắm chắc, hiểu rõ và tuân thủ triển khai, thực hiện các giải pháp, quy định về chống khai thác IUU.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017, Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống khai thác IUU và của Ủy ban nhân dân tỉnh; Trong đó, chủ trọng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp với lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn; Thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; Kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) đã được các Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ra (nhất là các kết luận của Đoàn Thanh tra EC sau mỗi đợt kiểm tra).

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU, các quy định pháp luật của Việt Nam, pháp luật quốc tế và các nước trong quản lý hoạt động khai thác hải sản, đảm bảo người dân và các thành phần có liên quan được tiếp cận đầy đủ thông tin, nắm chắc, hiều rõ và tuân thủ thực hiện pháp luật. Đặc biệt, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; Xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý (gây ảnh hưởng đến công tác chống khai thác IUU, nỗ lực gỡ “thẻ vàng”).

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cũng chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho ngư dân trong tỉnh; Khẩn trương thực hiện các quy định quản lý liên quan đến chống khai thác IUU; Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tiếp đón, làm việc với Đoàn Thanh tra EC sang Việt Nam kiểm tra tình hình thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU tại Thái Bình; Bảo đảm kinh phí, nguồn lực, trang thiết bị cho Văn phòng Thanh tra, kiểm soát nghề các tại cảng cá và Chi cục Thủy sản để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tàu cá ra cảng, vào cảng bốc dỡ thủy sản. Đặc biệt, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Văn bản số 81-CV/TW; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Văn bản này.

Đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy và Tiền Hải; Rà soát, xác định các chủ tàu, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài (trước thời điểm kiểm tra lần thứ 3 của Đoàn Thanh tra EC tại Việt Nam); Có biện pháp tuyên truyền, vận động, quản lý, phòng ngừa sớm, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết không cho tàu các ra khơi  nếu không trang bị thiết bị giám sát hành trình tàu cá, các thủ tục giấy tờ và các trang thiết bị khác theo quy định; Kiểm soát chặt chẽ lao động nghề cá theo quy định của pháp luật; Xử lý nghiêm hành vi vi phạm khai thác IUU.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan; Tăng cường công tác nắm tình hình, xác minh làm rõ và kịp thời cung cấp thông tin các vụ việc tàu cá tỉnh Thái Bình bị nước ngoài bắt giữ, để đấu tranh, xử lý theo quy định (nhất là các vụ việc có dấu hiệu môi giới, móc nối vi phạm).

Về phía Công an tỉnh, chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy và Tiền Hải; Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý dứt điểm các đường dây môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Thái Bình đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài (hoặc môi giới, mua chuộc tàu cá, ngư dân Thái Bình bị nước ngoài bắt giữ, xử lý về nước trái phép); Đồng thời, xác minh, xử lý các trường hợp tàu cá Thái Bình cố tình vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép, các hành vi vi phạm khai thác IUU.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để thực hiện hiệu quả, đúng quy định các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh về chống khai thác IUU.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy và Tiền Hải; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công cho các dự án hạ tầng nghề cá cấp thiết tại các cảng cá, phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát tàu các ra/vào cảng, kiểm soát thủy sản bốc dỡ tại các cảng.

Đối với Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy và Tiền Hải: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá và đánh dấu tàu cá (hạn là trước ngày 30/9/2020) theo quy định của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 2017. Bên cạnh đó, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ven biển, yêu cầu các chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký chứng nhận tàu các theo quy định; Bảo đảm kinh phí, nguồn lực, trang thiết bị cho Tổ chức quản lý cảng cá để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tàu các ra/vào cảng bốc dỡ thủy sản; Thực hiện công tác xác nhận sản phẩm hải sản phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc hải sản.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác