Khánh Hòa: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp (03-09-2020)

Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã gửi Công văn 8534/UBND-KT đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có biển để chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản số 81-CV/TW của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Khánh Hòa: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 12 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã nhận được Công văn số 1063/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện văn bản số 81-CV/TW của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU.

Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã gửi Công văn số 8534/UBND-KT ngày 19 tháng 8 năm 2020 đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có biển để chỉ đạo triển khai Công văn số 1063/TTg-NN ngày 12/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có biển, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai và phổ biến nội dung Công văn số 1063/TTg-NN đến các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện; Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan, hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn tỉnh các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1063/TTg-NN; đề xuất ý kiến tham mưu những nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Theo Công văn số 1063/TTg-NN, mục tiêu chính của việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là: Yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp có liên quan từ Trung ương đến địa phương đảm bảo thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để ngăn chặn, loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp để gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, quyết tâm không để bị cảnh báo “Thẻ đỏ”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, sớm gỡ “Thẻ vàng”, phát triển ngành khai thác hải sản bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Người đứng đầu của các Bộ, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển đề cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khai thác IUU; xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại văn bản số 81-CV/TW, trong đó chú trọng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp với lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn; thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đối với  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu: Tập trung tổ chức triển khai Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong thực tế tại địa phương, khẩn trương thực hiện các quy định quản lý liên quan đến chống khai thác IUU như: Hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá (VMS), hệ thống giám sát tàu cá và đánh dấu tàu cá theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Rà soát, xác định các chủ tàu, tàu cá có khả năng cao vi phạm khai thác IUU để có biện pháp tuyên truyền, vận động, quản lý, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để quản lý hoạt động của tàu cá địa phương, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Tập trung xử lý triệt để hành vi cố tình vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài và vi phạm khai thác IUU dưới mọi hình thức, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Đồng thời, đảm bảo kinh phí, nguồn lực, trang thiết bị cho Văn phòng thanh tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá, Ban Quản lý cảng cá, Chi cục Thủy sản để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tàu cá ra cảng, vào cảng, bốc dỡ thủy sản tại cảng, thực hiện công tác xác nhận, chứng nhận sản phẩm hải sản phục vục cho công tác truy xuất nguồn gốc hải sản; tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, thực hiện các khuyến nghị của EC.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác