Kiểm soát An toàn thực phẩm tại công đoạn Nuôi, Thu hoạch cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang Hoa Kỳ (29-06-2020)

Để phù hợp với các quy định mới của Luật Thủy sản 2017 và Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020, ban hành “Chương trình kiểm soát An toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”.
Kiểm soát An toàn thực phẩm tại công đoạn Nuôi, Thu hoạch cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang Hoa Kỳ
Ảnh minh họa

Chương trình Kiểm soát An toàn thực phẩm này quy định các điều kiện và hoạt động kiểm soát của Cơ quan thẩm quyền Việt Nam đối với điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm (ATTP) tại các Cơ sở nuôi, vận chuyển, giết mổ/chế biến, bảo quản cá và sản phẩm cá bộ Siluriformes (gọi tắt là Cá da trơn) xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ;  Chương trình cũng quy định hoạt động đăng ký, thẩm định, chứng nhận cho các lô hàng Cá da trơn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ; Áp dụng cho 03 nhóm đối tượng sau: (1) Các tổ chức, cá nhân (gọi chung là: Cơ sở) nuôi, vận chuyển, giết mổ/chế biến, bảo quản, xuất khẩu Cá da trơn sang thị trường Hoa Kỳ; (2) Các cơ quan thẩm quyền liên quan đến việc kiểm soát điều kiện bảo đảm ATTP; thẩm định và chứng nhận cho lô hàng Cá da trơn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ; (3) Phòng thử nghiệm thực hiện phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP đối với Cá da trơn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. 

Các Chi cục quản lý chuyên ngành về Thủy sản, Chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm kiểm soát điều kiện bảo đảm ATTP đối với toàn bộ công đoạn nuôi Cá da trơn thương phẩm đến thu hoạch (theo hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản) và quá trình vận chuyển (theo hướng dẫn Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản). Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm kiểm soát ATTP trong quá trình vận chuyển, chế biến, bảo quản, xuất khẩu Cá da trơn như sau: (1) Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và các Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ/Nam Bộ thực hiện việc thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP cơ sở giết mổ/chế biến, bảo quản Cá da trơn xuất khẩu sang Hoa Kỳ; (2) Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng thực hiện việc giám sát điều kiện bảo đảm ATTP trong quá trình vận chuyển (trường hợp phương tiện vận chuyển thuộc cơ sở chế biến), giết mổ/chế biến, bảo quản tại các cơ sở và thẩm định, chứng nhận (cấp chứng thư) cho các lô hàng Cá da trơn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

 Trang thiết bị phục vụ việc kiểm soát là trang thiết bị chuyên dụng, có dấu hiệu phân biệt với các dụng cụ khác; đang trong tình trạng hoạt động và bảo trì tốt; được xác nhận giá trị sử dụng, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định; tình trạng vệ sinh tốt, bảo đảm không là nguồn lây nhiễm. Các phòng thử nghiệm tham gia hoạt động phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu về ATTP theo quy định tại Chương trình này phải được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chỉ định theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kiểm tra viên thực hiện việc thẩm định, kiểm soát phải trung thực, khách quan, không có quan hệ về lợi ích kinh tế với các Cơ sở; Đồng thời, phải có chuyên môn phù hợp, có năng lực thực hiện thẩm định, kiểm soát ATTP thủy sản, có khả năng đánh giá việc thực hiện các Chương trình quản lý chất lượng theo GMP, SSOP, HACCP; Đặc biệt là phải đủ sức khỏe, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu đối với Cơ sở nuôi cá da trơn cung cấp nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Cơ sở nuôi cá da trơn cung cấp nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ phải đáp ứng các điều kiện Cơ sở nuôi trồng thủy sản (theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản năm 2017 và Điều 34 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản). Bên cạnh đó, phải được cấp Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản (theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019).

Cơ sở nuôi nằm trong vùng nuôi thủy sản được lấy mẫu giám sát trong Chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi (theo Thông tư số 31/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); Sử dụng con giống được sản xuất từ Cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống đã được cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện và đã được kiểm dịch theo quy định; Sử dụng thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được sản xuất từ Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện. Đặc biệt, chỉ sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản (theo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018); Sử dụng các loại thuốc thú y thủy sản có tên trong Danh mục được phép lưu hành sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đơn thuốc của cá nhân hành nghề thú y, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y theo quy định tại Luật Thú y;  Tuân thủ quy định về dư lượng hóa chất, kháng sinh, kim loại trong quá trình nuôi cá da trơn  làm nguyên liệu chế biến xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ (quy định tại Phụ lục 1 của Chương trình).

Cơ sở nuôi phải đảm bảo dụng cụ thu hoạch không là nguồn gây mất an toàn thực phẩm đối với cá da trơn; Tiến hành lấy mẫu nước, kiểm tra dư lượng một số kim loại nặng, thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ định kỳ ít nhất 01 năm/lần/vùng nuôi hoặc thu thập kết quả kiểm tra chất lượng nước của Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản/Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản; Thực hiện giám sát chất lượng nước trong quá trình nuôi theo quy định của Hoa Kỳ (riêng đối với cá tra, giám sát chỉ tiêu chất lượng nước theo quy định tại Phụ lục 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 0220:2014/BNNPTNT); Đồng thời, phải lưu giữ tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình nuôi, thu hoạch, bán nguyên liệu (để đảm bảo thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc).

Kiểm soát điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm Cơ sở nuôi

Cơ sở nuôi Cá da trơn cung cấp cho các nhà máy chế biến xuất khẩu sang Hoa Kỳ được thẩm định, chứng nhận và giám sát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT) hoặc ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện an toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT).

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác