Tuyển Tư vấn trong nước phân tích, đánh giá, tổng hợp các kết quả điều tra đa dạng sinh học các hệ sinh thái biển Việt Nam (14-09-2015)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DỰ ÁN ĐIỀU TRA TỔNG THỂ ĐA DẠNG SINH HỌC, NGUỒN LỢI THỦY HẢI SẢN VÀ QUY HOẠCH CÁC KHU BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU DỰ ÁN ĐIỀU TRA TỔNG THỂ ĐA DẠNG SINH HỌC, NGUỒN LỢI THỦY HẢI SẢN VÀ QUY HOẠCH CÁC KHU BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác