Công văn ngày 27 tháng 08 năm 2018 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam28-08-2018

Ban hành kèm theo công văn (từ 2843/TCTS-TTKN đến 2851/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 24 tháng 8 năm 2018 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam27-08-2018

Ban hành kèm theo công văn (từ 2807/TCTS-TTKN đến 2813/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 15 tháng 08 năm 2018 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam16-08-2018

Ban hành kèm theo công văn (từ 2716/TCTS-TTKN đến 2724/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 15 tháng 08 năm 2018 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam16-08-2018

Ban hành kèm theo công văn (từ 2726/TCTS-TTKN đến 2742/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 10 tháng 08 năm 2018 V/v áp dụng chế độ miễn kiểm tra chất lượng có thời hạn13-08-2018

Ban hành kèm theo Công văn (từ 2676/TCTS-TTKN đến 2677/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 10 tháng 08 năm 2018 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam13-08-2018

Ban hành kèm theo công văn (từ 2686/TCTS-TTKN đến 2689/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 06 tháng 08 năm 2018 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam07-08-2018

Ban hành kèm theo công văn (từ 2619/TCTS-TTKN đến 2623/TCTS-TTKN)

31