Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản ngày 29 tháng 7 năm 201609-09-2016

Ban hành tại các văn bản từ (1924 đến 1926/ĐKLH-TCTS-TTKN và 1935/ĐKLH-TCTS-TTKN)

Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản ngày 22 tháng 7 năm 201606-09-2016

Ban hành tại các văn bản từ (1755 đến 1816/ĐKLH-TCTS-TTKN và 1826/ĐKLH-TCTS-TTKN)

2