Danh mục thức ăn thủy sản hỗn hợp do các tổ chức, cá nhân công bố từ ngày 01 - 15/11/2018 (14-11-2018)

STT Tên sản phẩm Tên Thương mại/Ký hiệu Số TCCS Số công văn đến
Tổng cục  Thủy sản
I CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC
Địa chỉ trụ sở chính và sản xuất: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, Phường Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng.
Điện thoại: 0225. 3742.976; Fax: 0225.3742.978.
1 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn 5,1-10,0g.  SV10 TCCS 16:2013/VIC-TS 2926 ngày 31/10/2018
2 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn từ 20,1-200,0g.  SV100 TCCS 04:2013/VIC-TS
3 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn 20,1-200,0g.  SV200 TCCS 05:2013/VIC-TS
4 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn 200,1-500,0g.  SV500 TCCS 06:2013/VIC-TS
5 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn >500g.  SV1000 TCCS 07:2013/VIC-TS
6 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn >500g.  SV2000 TCCS 18:2013/VIC-TS
7 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn 10,1-20,0g.  VN-01 TCCS 11:2013/VIC-TS
8 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn 20,1-200,0g.  VN-02 TCCS 12:2013/VIC-TS
9 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn 200,1-500,0g.  VN-03 TCCS 13:2013/VIC-TS
10 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn 200,1-500,0g.  VN-04 TCCS 14:2013/VIC-TS
11 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn >500g.  VN-05 TCCS 15:2013/VIC-TS
II CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC THỨC ĂN THỦY SẢN
Địa chỉ: Lô A12 - A16 KCN An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại: 02753.612.777         Fax: 02573.0612.0778
1 Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng  VI TCCS 01:2018/VUAF 2927 ngày 31/10/2018
III CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG THĂNG
Địa chỉ: Lô A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, VN.
Điện Thoại: 0258. 3743.191           Fax: 0258.3743.192
Địa chỉ sản xuất:
1. CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG THĂNG
Địa chỉ: Lô A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, VN.
Điện Thoại: 0258. 3743.191           Fax: 0258.3743.192
2. CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG
Địa chỉ: Lô A-5, KCN Đức Hòa 1, Hạnh Phúc, Ấp 5 Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, VN.
Điện Thoại: 0272. 3761358           Fax: 0272.3761359
3. CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG CHI NHÁNH BẾN LỨC
Địa chỉ: Lô G1, KCN Thịnh Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, VN.
1 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi -  LA CRYSTALS, giai đoạn 15-100g/con CR01 TCCS 06:2018/LT/01 2962  ngày 05/11/2018
2 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi -  LA CRYSTALS, giai đoạn 100-250g/con CR02 TCCS 06:2018/LT/02
3 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi -  LA CRYSTALS, giai đoạn 250-600g/con CR03 TCCS 06:2018/LT/03
4 Thưc ăn hỗn hợp cho cá rô phi -  LA CRYSTALS, giai đoạn >600g/con CR04 TCCS 06:2018/LT/04
5 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi -  LA CRYSTALS, giai đoạn >700g/con CR05 TCCS 06:2018/LT/05
6 Thức ăn nuôi tôm sú tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SM800 TCCS 03:2018/LT/01 2966  ngày 05/11/2018
7 Thức ăn nuôi tôm sú tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SM801 TCCS 03:2018/LT/02
8 Thức ăn nuôi tôm sú tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SM802 TCCS 03:2018/LT/03
9 Thức ăn nuôi tôm sú tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SM803 TCCS 03:2018/LT/04
10 Thức ăn nuôi tôm sú tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SM804 TCCS 03:2018/LT/05
11 Thức ăn nuôi tôm sú tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SM805 TCCS 03:2018/LT/06
12 Thức ăn nuôi tôm sú tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SM806 TCCS 03:2018/LT/07
13 Thức ăn nuôi tôm sú tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SM807 TCCS 03:2018/LT/08
14 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SV900 TCCS 02:2018/LT/01 2966 ngày 05/11/2018
15 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SV901 TCCS 02:2018/LT/02
16 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SV902 TCCS 02:2018/LT/03
17 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SV903 TCCS 02:2018/LT/04
18 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SV904 TCCS 02:2018/LT/05
19 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SV905 TCCS 02:2018/LT/06
20 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng  - SUPER CRYSTALS SV906 TCCS 02:2018/LT/07
21 Thức ăn nuôi tôm sú  - LA CRYSTALS CM200 TCCS 04:2018/LT/01 2967  ngày 05/11/2018
22 Thức ăn nuôi tôm sú  - LA CRYSTALS CM201 TCCS 04:2018/LT/02
23 Thức ăn nuôi tôm sú  - LA CRYSTALS CM202 TCCS 04:2018/LT/03
24 Thức ăn nuôi tôm sú  - LA CRYSTALS CM203 TCCS 04:2018/LT/04
25 Thức ăn nuôi tôm sú  - LA CRYSTALS CM204 TCCS 04:2018/LT/05
26 Thức ăn nuôi tôm sú  - LA CRYSTALS CM205 TCCS 04:2018/LT/06
27 Thức ăn nuôi tôm sú  - LA CRYSTALS CM206 TCCS 04:2018/LT/07
28 Thức ăn nuôi tôm sú  - LA CRYSTALS CM207 TCCS 04:2018/LT/08
29 Thức ăn nuôi tôm sú  - RED CRYSTALS RM300 TCCS 05:2018/LT/01 2967  ngày 05/11/2018
30 Thức ăn nuôi tôm sú  - RED CRYSTALS RM301 TCCS 05:2018/LT/02
31 Thức ăn nuôi tôm sú  - RED CRYSTALS RM302 TCCS 05:2018/LT/03
32 Thức ăn nuôi tôm sú  - RED CRYSTALS RM303 TCCS 05:2018/LT/04
33 Thức ăn nuôi tôm sú  - RED CRYSTALS RM304 TCCS 05:2018/LT/05
34 Thức ăn nuôi tôm sú  - RED CRYSTALS RM305 TCCS 05:2018/LT/06
35 Thức ăn nuôi tôm sú  - RED CRYSTALS RM306 TCCS 05:2018/LT/07
36 Thức ăn nuôi tôm sú  - RED CRYSTALS RM307 TCCS 05:2018/LT/08
37 Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng - LA CRYSTALS CV100 TCCS 01:2018/LT/01 2967  ngày 05/11/2018
38 Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng - LA CRYSTALS CV101 TCCS 01:2018/LT/02
39 Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng - LA CRYSTALS CV102 TCCS 01:2018/LT/03
40 Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng - LA CRYSTALS CV103 TCCS 01:2018/LT/04
41 Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng - LA CRYSTALS CV104 TCCS 01:2018/LT/05
42 Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng - LA CRYSTALS CV105 TCCS 01:2018/LT/06
43 Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng - LA CRYSTALS CV106 TCCS 01:2018/LT/07
44 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc - LA CRYSTALS, giai đoạn 1-5g/con CL01 TCCS 07:2018/LT/01 2965 ngày 02/11/2018.
45 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc - LA CRYSTALS, giai đoạn 5-20g/con CL02 TCCS 07:2018/LT/01
46 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc - LA CRYSTALS, giai đoạn 20-100g/con CL03 TCCS 07:2018/LT/01
47 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc - LA CRYSTALS, giai đoạn 100-200g/con CL04 TCCS 07:2018/LT/02
48 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc - LA CRYSTALS, giai đoạn 200-300g/con CL05 TCCS 07:2018/LT/02
49 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc - LA CRYSTALS, giai đoạn 300-500g/con CL06 TCCS 07:2018/LT/02
50 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc - LA CRYSTALS, giai đoạn 500-700g/con CL07 TCCS 07:2018/LT/03
51 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc - LA CRYSTALS, giai đoạn 700-900g/con CL08 TCCS 07:2018/LT/03
52 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc - LA CRYSTALS, giai đoạn >900g/con CL09 TCCS 07:2018/LT/03
IV CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG (CÔNG TY AFIEX - AN GIANG)
Địa chỉ trụ sở chính: Số 2045 Trần Hưng Đạo - Khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296-831540-831302-8313997-832160.
Địa chỉ sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG - XÍ NGHIỆP THỨC ĂN CHĂN NUÔI THỦY SẢN
Địa chỉ: Quốc lộ 91 - Khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296-3930136                                Fax: 0296.3831230.
 
1 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc có khối lượng nhỏ hơn 20g/con AA244 TCCS 01:2012/AFIEX.AG 3005 ngày 07/11/2018
2 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc có khối lượng nhỏ hơn 20-300g/con AA242 TCCS 02:2012/AFIEX.AG
3 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc có khối lượng trên 300g/con AA240L TCCS 03:2012/AFIEX.AG
V CÔNG TY TNHH NEW HOPE VĨNH LONG
Địa chỉ trụ sở chính, sản xuất: Lô 1, KCN Bình Minh, Ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703 891988; Fax: 02703891988.
1 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra,basa (giai đoạn từ cá bột đến 1,0g/con) CT101 TCCS 03-01:2017/NHVLTS 2995 ngày 06/11/2018
2 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra,basa (giai đoạn từ 1,1 đến 5,0g/con) CT102 TCCS 03-02:2017/NHVLTS
3 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra,basa (giai đoạn từ 5,1 đến 20,0g/con) CT103 TCCS 03-03:2017/NHVLTS
4 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra,basa (giai đoạn từ 20,1 đến 200,0g/con) CT104 TCCS 03-04:2017/NHVLTS
5 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra,basa (giai đoạn từ 200,1 đến 500,0g/con) CT105 TCCS 03-05:2017/NHVLTS
VI CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính: số 16-18-20, Đường ĐT 743, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Tx. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 02743790811~6; Fax: 02743790810.
Địa chỉ sản xuất: - Số 16-18-20, Đường ĐT 743, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3790811-6; Fax: Fax: 02743790819. - Chi nhánh tại Tiền Giang: Lô 03, KCN Mỹ Tho, tỉnh lộ 864, Ấp Bình Tạo, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3953002-4; Fax: 0273.395005. - Chi nhánh tại Quảng Nam: Lô số 14, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3942567; Fax:  0235.3942569.
1 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú (giai đoạn 5-7 g/con) LAONEST 100 SL 1003 TCCS 105:2018/UPVN 2869 ngày 26/10/2018
2 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú (giai đoạn7-10 g/con) LAONEST 100 SL 1004 TCCS 105:2018/UPVN
3 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú (giai đoạn 10-20 g/con) LAONEST 100 SL 1005 TCCS 105:2018/UPVN
4 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú (giai đoạn trên 20 g/con) LAONEST 100 SL 1006 TCCS 105:2018/UPVN
5 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú (giai đoạn 5-7 g/con) LAONE 100 L 1003 TCCS 104:2018/UPVN
6 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú (giai đoạn7-10 g/con) LAONE 100 L 1004 TCCS 104:2018/UPVN
7 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú (giai đoạn 10-20 g/con) LAONE 100 L 1005 TCCS 104:2018/UPVN
8 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú (giai đoạn trên 20 g/con) LAONE 100 L 1006 TCCS 104:2018/UPVN
VII CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT HOA
Địa chỉ trụ sở chính, sản xuất: Lô 6B, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235.3947888;                                                      Fax:  
1 Thức ăn hỗn hợp cá rô phi VIET HOA - 100 R05:2017/TSVH 2964 ngày 02/11/2018
IIX CÔNG TY TNHH DACHAN (VN)
Địa chỉ trụ sở chính và sản xuất: Cụm Công nghiệp Hoàng Long-Long Cang, X. Long Cang, H. Cần Đước, T. Long An.
Điện thoại: 0272.3726699; Fax: 0272.3726698
1 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng giai đoạn 3,0-12,0 g/con.  PROMAX M4320 TCCS M4320/2018/DVN 4091 ngày 01/10/2018
2 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn từ 20,0-200,0g/con.  NU-KING K420 TCCS K420/DVN/2018
IX CÔNG TY TNHH SAO XANH
Địa chỉ trụ sở chính và sản xuất: Cụm Công nghiệp Dốc 47 - Tam Phước - Biên Hoà - Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3512099-2214806; Fax: 0251.3513121
1 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn 5 g/con. ABS-F2110 TCCS 30:2018/ABS 2541 ngày 17/9/2018
2 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn từ 5,1-10,0g/con. ABS-F2120 TCCS 31:2018/ABS
3 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn từ 10,1-20,0g/con.  ABS-F2130 TCCS 32:2018/ABS
4 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn từ 20,1-200,0g/con.  ABS-F2140 TCCS 33:2018/ABS
5 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn từ 200,1-500,0g/con.  ABS-F2150 TCCS 34:2018/ABS
6 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn > 500,0g/con.  ABS-F2160 TCCS 35:2018/ABS
7 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra giai đoạn từ 5,1-20,0g/con. ABS-F1130 TCCS 36:2018/ABS
8 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra giai đoạn từ 20,1-200,0g/con.  ABS-F1140 TCCS 37:2018/ABS

Ý kiến bạn đọc

Tin khác