Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (21-03-2019)

Theo quy định của Nghị định 26/2019/NĐ-CP, Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản có chức năng hỗ trợ cho các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án về lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản không nằm trong kế hoạch ngân sách trên phạm vi toàn quốc.
Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Ảnh minh họa

Nhiệm vụ của Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (BV&PTNLTS) bao gồm: Vận động, tiếp nhận và quản lý nguồn đóng góp tự nguyện, tài trợ, từ thiện, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; Tổ chức thẩm định, quyết định hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả chương trình, dự án, hoạt động phi dự án do Quỹ hỗ trợ; Thực hiện quy định về tài chính, thống kê, kế toán và kiểm toán theo Luật ngân sách; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ cho cấp có thẩm quyền; Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Tên gọi của Quỹ BV&PTNLTS được quy định như sau: Quỹ ở trung ương là Quỹ BV&PTNLTS Việt Nam (Quỹ trung ương); Quỹ cấp tỉnh là “Quỹ BV&PTNLTS tỉnh [tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương]” (Quỹ cấp tỉnh).

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý Quỹ; Ban Kiểm soát Quỹ; Cơ quan điều hành Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ và Cơ quan điều hành Quỹ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ do cơ quan thành lập Quỹ ban hành.

Quỹ BV&PTNLTS có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.

Quỹ trung ương có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn tài chính; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí do Quỹ trung ương hỗ trợ; Hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ quản lý và hoạt động của Quỹ; Hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật cho Quỹ cấp tỉnh, Quỹ cộng đồng thông qua các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án (nếu có).

Quỹ cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn tài chính; Hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật cho Quỹ cộng đồng thông qua các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án; Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, hỗ trợ kỹ thuật từ Quỹ trung ương (nếu có); Chịu sự kiểm tra, giám sát của Quỹ trung ương đối với nguồn vốn do Quỹ trung ương hỗ trợ; Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài chính cho Quỹ trung ương định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quỹ BV&PTNLTS ở trung ương được chi cho các hoạt động chủ yếu sau đây: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục; phổ biến, nhân rộng các điển hình về BV&PTNLTS trên phạm vi toàn quốc; Phục hồi hệ sinh thái, tái tạo nguồn lợi thủy sản; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững trên phạm vi toàn quốc; Thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án khác do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài ủy thác trên phạm vi toàn quốc; Hoạt động bộ máy, chuyên môn nghiệp vụ của Quỹ theo quy định hiện hành; Hỗ trợ kinh phí cho Quỹ cấp tỉnh, Quỹ cộng đồng.

Quỹ BV&PTNLTS ở cấp tỉnh được chi cho các hoạt động chủ yếu sau (trên địa bàn tỉnh): Tổ chức tuyên truyền, giáo dục; phổ biến, nhân rộng các điển hình về BV&PTNLTS trên phạm vi toàn quốc; Phục hồi hệ sinh thái, tái tạo nguồn lợi thủy sản; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững trên phạm vi toàn quốc; Thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án khác do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài ủy thác trên phạm vi toàn quốc; Hoạt động bộ máy, chuyên môn nghiệp vụ của Quỹ theo quy định hiện hành; Hỗ trợ kinh phí cho Quỹ cộng đồng.

Quỹ BV&PTNLTS hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cộng đồng trong nước có chương trình, dự án, hoạt động phi dự án. Quỹ BV&PTNLTS hỗ trợ theo phương thức hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí để thực hiện chương trình, dự án hoặc hoạt động phi dự án.

Về tổ chức thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án hoặc hoạt động phi dự án: Tổ chức, cá nhân (có nhu cầu hỗ trợ) gửi văn bản đề nghị hỗ trợ, kèm theo thuyết minh chương trình, dự án, hoạt động phi dự án đến Cơ quan điều hành Quỹ. Trên cơ sở đó, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, phê duyệt. Sau khi Hội đồng quản lý Quỹ có quyết định phê duyệt, Giám đốc Quỹ thông báo cho đối tượng được hỗ trợ biết để triển khai thực hiện.

Trách nhiệm của các Tổ chức, cá nhân (đã nhận được hỗ trợ từ Quỹ) là phải triển khai theo quyết định đã được phê duyệt; đồng thời, báo cáo Cơ quan điều hành Quỹ về kết quả thực hiện. Cơ quan điều hành Quỹ có thể kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện của đối tượng đã nhận hỗ trợ từ Quỹ.

Kế hoạch thu, chi tài chính của Quỹ được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đối với Quỹ cấp trung ương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đối với Quỹ cấp tỉnh. Báo cáo quyết toán tài chính của Quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành. Chế độ báo cáo, công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác