Nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tổng cục Thủy sản (12-11-2020)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện một số nội dung để hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11/2020.
Nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tổng cục Thủy sản

Cụ thể là, các đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật” và các văn bản thuộc lĩnh vực thủy sản. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ (hội nghị, hội thảo, tập huấn, kiểm tra giám sát tại địa phương, doanh nghiệp) các đơn vị chủ động lồng ghép thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, chú trọng đối với quy định của Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện và tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãnh phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông…

Đối với các đơn vị có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp: Chủ động hướng dẫn về các chính sách mới trong lĩnh vực thủy sản, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Khuyến khích công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” để triển khai hưởng ứng Kế hoạch số 3695/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 của Bộ Tư pháp: Truy cập vào Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử hoặc website của Cuộc thi theo đường dẫn: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.

Văn phòng Tổng cục in và treo khẩu hiệu (từ ngày 07/11 đến ngày 15/11/2020) với nội dung: “Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tổng cục Thủy sản”. Trung tâm Thông tin Thủy sản đăng tải các hoạt động liên quan đến hội nghị, hội thảo, tập huấn, tờ rơi, tờ gấp, clip, video có liên quan đến tuyên truyền, phố biến pháp luật về thủy sản trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản. Đồng thời, đăng khẩu hiệu “Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tổng cục Thủy sản” trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản (trong các ngày từ 07/11 đến 15/11/2020).

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác