Bà Rịa – Vũng Tàu: Năm 2021 sẽ tổ chức 15 lớp tập huấn phổ biến Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (26-02-2021)

Nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho ngư dân và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản nhằm giúp người dân nắm bắt và thực hiện các quy định của pháp luật về thủy sản. Ngày 25/02/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Thủy sản 2017,  các văn bản hướng dẫn thi hành Luật vá các quy định pháp luật khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm 2021, theo đó trong năm 2021 Ngành Nông nghiệp sẽ tổ chức 15 lớp tuyên truyền tại các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ có ngư dân hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Năm 2021 sẽ tổ chức 15 lớp tập huấn phổ biến Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Ảnh minh họa

Đối tượng tham gia: Là ngư dân (chủ tàu cá); đại diện các cảng cá, công ty, doanh nghiệp, cơ sở đóng sửa tàu thuyền, kinh doanh mua bán máy thuỷ, kinh doanh ngư lưới cụ và vật tư phục vụ nghề cá; Các tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống thủy sản, sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Cán bộ phụ trách hải sản tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nội dung tuyên truyền: Luật Thủy sản 2017; Luật An toàn thực phẩm 2010; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn, số hiệu của tàu, xuồng Kiểm ngư; Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác TS; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc TS từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác TS bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc TS khai thác; Thông tư 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định ghi nộp, báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản.; Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2019 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ, về nhãn hàng hóa; Nghị 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, Về chính sách phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định số 67/2014/CP-NĐ ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Thông tư số 27/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014 của Bộ Nông nghiệp &PTNT Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/CP-NĐ ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014, của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014/CP-NĐ; Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; Quyết định số 39/2011/QĐ-TTg ngày 11/7/2011 và Quyết định 38/2013 ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị số 689/CT-TTg, Công điện 1329/CĐ-TTg, Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân của tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Chỉ thị số 45/CT-TTg, Công điện số 1275/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật; Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND  ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Về chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND  ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh về tăng cường, quản lý giám sát hoạt động tàu cá qua thiết bị giám sát hành trình tàu cá; Các quy định khác có liên quan, đồng thời tiếp thu, giải đáp ý kiến của ngư dân.

Nguyễn Bình

Ý kiến bạn đọc

Tin khác